سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تماس با ما

دفتر نشریات دانشگاه 

تلفن: 32430522-017

ساعت پاسخ گویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه 12-8 

گرگان - خیابان شهید بهشتی - دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان- معاونت پژوهشی- دفتر مجلات دانشگاه – کدپستی 15739-49138