سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اخبار و اعلانات

شماره تلفن های جدید دفتر نشریات دانشگاه واقع در پردیس
1396-01-26

شماره تلفن های دفتر نشریات دانشگاه پس از انتقال به پردیس دانشگاه به شرح زیر میباشد.

شماه تماس مستقیم (تلفکس): 017-32430522

شماره تماس تلفن های مستقیم پردیس: 32426082 و 32440870-1 *****داخلی 496-493