سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اخبار و اعلانات

پرداخت هزینه چاپ مقالات در مجلات دانشگاه الزامی گردید
1391-07-15

 

برابر دستورالعمل کمیسیون نشریات وزرات علوم تحقیقات وفناوری کشور در صورت تایید مقاله جهت پذیرش وچاپ در مجلات دانشگاه مبلغ 1000000ریال از مقاله کامل ومبلغ 500000ریال بابت گزارش کوتاه درزمان صدور پذیرش نهایی مقالاتی که از آذر ماه سال 1391در سامانه نرم افزار این مجله ثبت شدند دریافت میگردد./