سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

روش پیگیری مقالات ارسالی

نویسندگان محترم  پس از ارسال مقاله از طریق همین سامانه وارد صفحه شخصی خود شده وتمامی مراحل مقاله خود را ازطریق آن پیگیری نمایند ضمن اینکه هر گونه تغییر در مراحل اجرایی مقالات به آدرس ایمیل تعریف شده مسئول مکاتبه  ارسال می گردد بدیهی است پاسخگویی تلفنی  صرفا جهت دریافت  راهنمایی نرم افزاری می باشدوهمکاران دفتر مجله پاسخ بیشتری از سامانه برای مخاطبین خود ندارند