سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تعرفه چاپ مقاله

---بدین وسیله به استحضار می­رساند کلیه  نویسندگان محترم پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، می­بایست برای هر مقاله مبلغ 500/000 ریال (پنجاه هزار تومان) واریز نمایند. همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ به صورت کامل، مبلغ 1/000/000ریال (یکصد هزار تومان دیگر) و گزارش کوتاه 500/000 ریال (50 هزارتومان دیگر) برای تامین بخشی از هزینه ­های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

--- دریافت هزینه های داوری و انتشار مقالات پس از چاپ چهار(4) شماره  از نشریه صورت می گیرد.