سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دستورالعمل نگارشی مقالات

.سرعنوان (تیترها) با فونت 13 B Titr تایپ شود. بعد از عنوان‌ها از : استفاده نشود. مثلاً ننویسید مقدمه:

2.مطالب اصلی متن با خط فونت B Lotus‌ سایز 12 تایپ شود.

3.فاصله بین خطوط 5/1 انتخاب شود.

4.تمام اعداد و واحد‌ها به فارسی نوشته شوند.

5.برای شماره‌گذاری سرعنوان‌ها از راست به چپ عمل شود. مثلاً شکل 2-1 (یعنی شکل 2 از فصل 1)

6.در صورتی که معادله دارید، اگر عبارات انگلیسی دارد، تمام اعداد و ضرایب آن نیز با حروف انگلیسی نوشته شود.

7.در اول هر پاراگراف، تورفتگی به اندازه 7/0 سانتی‌متر در نظر گرفته شود.

8. در تنظیم حاشیه صفحات (Page Setup)، حاشیه‌ها از همه طرف 3 سانتی‌متر منظور شود.

9.در صورت لزوم ارائه زیرنویس برای هر عبارت یا اصطلاحی از

→Footnote  Insert→Refrence استفاده شود.

10.شماره زیرنویس‌ها در هر صفحه از یک شروع شود. (Restart In each page)، یا به عبارتیContinuous ‌ نباشد.

11. از حاشیه‌گذاری یا تزئین صفحات خودداری کنید.

12.نام‌های علمی گیاهان یا سایر موجئدات نظیر قارچ، باکتری و نظایر آن در تمام متن به شکل ایتالیک تایپ شود. حرف اول جنس بزرگ، حرف اول گونه با حرف کوچک تایپ شود. مثال: Triticum aestivum L. یا Fusraium oxysporum.

13.هیچ جمله‌ای را با این قبیل عبارت‌ها شروع نکنید. همان‌طور که می‌دانیم، همان‌طور که در شکل... دیده می‌شود. در این حالت باید ضمن ارایه مطلب در یک جمله مشخص ارجاع به شکل، جدول و نظایر آن در انتهای جمله با پاراگراف و داخل پرانتز باشد.

14.تمام کلماتی که با "ها" جمع بسته می‌شوند به شکل جدا از هم نوشته شوند. مثل مدل‌ها. در ضمن بین کلمه اصلی و "ها" نباید نیم فاصله باشد نه یک فاصله کامل.

15.در پایان هر جمله، نقطه (.)،‌بگذارید و شروع جمله بعد با یک فاصله از نقطه پایان جمله آغاز شود.

16.قبل از کاما، فاصله نگذارید، اما بعد از یک فاصله منظور شود. قبل از نقطه نیز فاصله نگذارید. اما بعد از آن فاصله نیاز است.

17.از قراردادن دو سری پرانتز به شکل پیاپی خودداری شود. مثلاً (رابرتسون، 1994) (شکل 4-9)

18.در نوشتن منابع اگر بیش از یک منبع، باید ذکر شود فاصله بین نام نویسنده و سال مربوط به منبع با (،) و فاصله بین دو منبع با (؛)، از هم جدا شود. مثلاً (رابرتسون، 1994، مونتیث و همکاران، 2002 الف)

19. اگر از یک نویسنده در یک سال بیش از یک منبع استفاده شده است، در مرجع مربوطه، مقالات با الف –ب-پ... بعد از نام و سال نویسنده و بدون فاصله نشان داده شود (مثلاً رابرتسون و همکاران، 2002الف). بدیهی است که این منبع در انتهای مقاله به این شکل ارائه می‌شود. (Robetson, S., Polkovosky, M., Cruit, J. 2002a). مشخص است که استفاده از عبارت Robertson et al., 2002a صحیح نیست و عنوان نویسندگان باید در منابع ارجاعی انتها به‌طور کامل بیاید.

20.در صورتی که در متن مجبور شدید موارد مختلف را با الف، ب، ... جدا کنید، از ترتیب حروف الفبا و نه ابجد (الف، ب، ج، ...) استفاده کنید. یعنی (الف، ب، پ، ت، ....)

21.عنوان شکل، نمودار و منحنی در زیر شکل، نمودار و منحنی نوشته شود. (فونت B lotus با اندازه 11)

22.تحت هیچ عنوان کلمه‌ای که در انتهای خط بر می‌آید، ناتمام نماند. (بخشی از کلمه درانتهای خط اول و بخشی از آن در انتهای خط دوم)، قرار نگیرد. در بسیاری از موارد بروز این مشکل مربوط به عدم رعایت نیم‌فاصله‌هاست.

23. در دادن زیرنویس، شماره بالای اصطلاح در متن حتما باید فارسی باشد. مثلاً مدل 1 نه مدل 1

24. Subscript و  Superscriptها رعایت شوند مثلا CO2 نه CO2

25.در نوشت فرمول مواد شیمیایی، به کوچک یا بزرگ بودن حروف دقت شود. مثلا Kcl‌نه KCL

26.در نوشتن زیرنویس‌ها، حتما شماره زیرنویس در سمت چپ عبارت فارسی بیاید مثلاً مدل 1 نه 1 مدل

27. حرف اول زیرنویس‌ها، با حروف بزرگ آغاز شود.

28. برای نشان دادن ممیز از کاما(،) استفاده نشود، از / استفاده شود. مثلاً 78/5 نه 78،5

29.فرمول‌ها حتما در فرمول ادیتور (Microsoft Equation) تایپ شود.

30.برای نشان دادن علامت کسر از / استفاده نشود، بلکه از  فرمول ادیتور استفاده شود.

31.برای کلماتی که جدا شدن بخش‌های آنها نیاز به یک فاصله کامل ندارد، از نیم‌فاصله استفاده شود. مثلاً می شود درست نیستریال این کلمه باید به شکل می‌شود نوشته شود. چنین قابلیتی در WORD وجود دارد. این نکته جدی گرفته شود زیرا در زیبا شدن متن تاثیر قابل توجهی دارد.

32.کلمه‌ها را با "ات" جمع نبندید. مثلاً گزارشات و یا آزمایشات صحیح نمی‌باشد، به جای این اصطلاح‌ها از گزارش‌ها و آزمایش‌ها استفاده شود.

33. کلمه‌ها را با "ین" جمع نبندید. متخصصین ← متخصصان، محققین ←محققان

34.در تنظیم جداول دقت کنید که اولاً هیچ خط عمودی در جدول وجود نداشته باشد، ثانیا تمام عبارات و اصطلاحات، اعداد و نظایر آن به درستی زیر هم قرار گیرند. حتماً در زیر جداول توضیحات واضح در مورد نحوه تکمیل جدول یا اصطلاحات ارائه شود (مثلاً مقایسه میانگین بر اساس چه آزمونی). عنوان جداول بالای آنها ذکر می‌شود. در عنوان جدول لازم است عنوان تمام پارامترهای اندازه‌گیری شده قید شده باشد.

35.تمام جدول‌ها، شکل‌ها، نمودارها، منحنی‌ها و معادله‌ها در متن با شماره و با رعایت ترتیب و سیسنماتیک ارایه شود. به‌عنوان مثال، در متن ابتدا به جدول 2 ارجاع داده نشود. سپس جدول 1. از اشاره به عباراتی نظیر شکل‌های زیر، معادله زیر، شکل صفحه صفحه بعد و نظایر آن خودداری شود.

36.شکل‌ها بدون Frame ارائه شود. محور X  و Y و یا سایر محورهای احتمالی به درستی نامگذاری شوند. مقیاس‌بندی (Scaling) شکل‌هایی که مشابهت محور دارند، به یک شکل صورت پذیرد. مقیاس به درستی انتخاب شود. راهنمای شکل‌ها در سمت راست و بالا قرار داده شود. در غیر این صورت ترجیحاً در زیر شکل ارائه نشود.

37. از آوردن عنوان شکل، نمودار و منحنی در داخل شکل خودداری شود. بر عکس جدول، عنوان شکل و نمودارها در زیر شکل یا نمودار ارائه می‌شود. زیرنویس‌ها باید توضیح جامع و در عین حال کوتاهی از شکل ارائه کنند.

38. در صورت برازش خط یا منحنی به داده‌های آزمایش، معادله برازش یافته و ضریب تبیین (R2) حتما ارائه شود.

39.در صورتی که محور X،‌ محور کیفی و نه عددی باشد (مثلاً نام رقم‌های گیاه، سویه‌های قارچ و نظایر آن) به هیچ وجه از روند خطی برای نشان دادن تغییرات استفاده نکنید. در این حالت از نمودارهای ستونی استفاده شد.

40. در صورتی که قرار است حروف مرتبط با میانگین‌ها (در بحث مقایسه میانگین) روی شکل آورده شود، از حروف کوچک استفاده شود. در صورت ارائه حروف در جدول لازم است حروف Superscript شوند.

41. جداول را به شکل راست گردان بنویسید (فرمت جداول انگلیسی فرمت چپ گردان است)

42.در نوشتن منابع از فرمت پیشنهادی مجله استفاده شود.

43.عنوان ژورنال‌ها را یا به اختصار یا کامل بنویسید (فرمت در تمام منابع یکسان باشد)

44. فاصله بین شماره شکل یا جدول با عنوان شکل یا جدول با نقطه جدا شود نه خط تیره. مثلاً: جدول 1. مقایسه میانگین صفات ارتفاع ساقه و سطح برگ در سه تیمار کودی مورد مطالعه نه جدول 1- مقایسه میانگین صفات ارتفاع ساقه و سطح برگ در سه تیمار کودی مورد مطالعه

45.نام علمی هر گونه فقط یکبار در کل مقاله و آن‌ هم جایی که اولین بار در مقاله به نام آن ارجاع داده شده ارائه شود.

46.زیرنویس‌ها چپ چین و زیر هم باشد. از ارائه دو یا سه ستونی زیرنویس خودداری شود.

47.لازم نیست نام نویسندگان در متن مقاله زیرنویس شود.

48. شکل‌های تهیه شده در Excel یا هر نرم‌افزار دیگر باید با کیفیت مطلوب و به شکل Picture در متن قرار گیرند.