سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

همکاران

 رییس دفتر مجلات دانشگاه

جناب آقای دکتر سید حسین حسینی فر

 کارشناس دفتر مجلات

سرکار خانم اعظم قلی زاده

 کارشناس دفتر مجلات

سرکار خانم معصومه ایمن طلب