سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تماس با ما

دفتر مجلات دانشگاه 

تلفن: 32430522-017

017-32440870-1    //   داخلی     496 

گرگان - خیابان شهید بهشتی - دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان- معاونت پژوهشی- دفتر مجلات دانشگاه – کدپستی 15739-49138