سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

همکاران

 سرپرست دفتر مجلات دانشگاه

جناب آقای دکتر محمد هادی پهلوانی

 کارشناس دفتر مجلات

سرکار خانم اعظم قلی زاده

 کارشناس دفتر مجلات

سرکار خانم معصومه ایمن طلب