سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

همکاران

 سرپرست دفتر مجلات دانشگاه

جناب آقای دکتر محمد هادی پهلوانی

 کارشناس دفتر مجلات

سرکار خانم اعظم قلی زاده

 کارشناس دفتر مجلات

سرکار خانم معصومه ایمن طلب

 

 جناب آقای هادی کرمی